• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Anety, Lecha i Leona
czwartek, 20 lutego 2020
Dokumenty strategiczne

 Programy Rozwoju

 1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku
  - Raport ze strategii za 2014
  - Raport ze strategii za 2015
  - Raport ze strategii za 2016
  - Raport ze strategii za 2017
  - Raport ze strategii za 2018
 2. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2020
 3. Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I
 4. Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II
 5. Strategia Rozwoju Sudety 2030

Planowanie Przestrzenne

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha
 2. Obowiązujące plany miejscowe

Ochrona Środowiska

 1. Program Ochrony Środowiska  dla miasta Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019  z uwzględnieniem perspektywy do 2023
 2. Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha
 3. Program „Zielony Wałbrzych 2020”
 4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Polityka Społeczna

 1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
 2. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2019-2021
 3. Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok
 4. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy dla miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
 5. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok
 6. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2019-2021
 7. Polityka Senioralna Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
 8. Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020
 9. Program Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha na lata 2019-2021
 10. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020

 Polityka Mieszkaniowa

 1. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023
  - Zmiana uchwały
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter